รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน