เดือน: มีนาคม 2565

ประกาศสภา อบต.ลาดชิด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหน้าบ้านผู้ใหญ่ขาวไปถึงบ่อทราย หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จากบ้านผู้ใหญ่ขาวไปถึงบ่อทรายหมู่ที่8 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน