เดือน: มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิดและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ( บริเวณถนนสายลำรางหูช้าง)หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(บริเวณบ้านนายวินัย สวัสดี ) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน