เดือน: มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โดย นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด นำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (บริเวรถนนสายลำรางกะหนอง) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งเรือ ค่าเช่าเรือ พร้อมค่าขนย้ายเรือทั้งขาไปและขากลับพร้อมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลาดชิดผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.ลาดชิด ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ( ชนิดลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบแน่น)หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน