เดือน: กันยายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ( บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ เนื้อนวล หมู่ที่ 9 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน