เดือน: ธันวาคม 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการทราบ

ประชาสัมพันธ์ สรรพากรชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนเงินภาษีหรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ ” RD intelligence 1161″

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 2)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน