เดือน: มีนาคม 2566

ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและปรพพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี”ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน