ผู้เขียน: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

ประกาศ อบต.ลาดชิด กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน