หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ลาดชิด กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด เรื่อง กำหนดวันประชุมประชาคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการทราบ

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน