หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โดย นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด นำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด นำโดยนายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลได้จัดพิธีมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.ลาดชิด ลงพื้นที่ภายในตำบลลาดชิดเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน