เรื่องล่าสุด

ประกาศ อบต.ลาดชิด ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 คำสั่ง อบต.ลาดชิด การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักปลัด ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดชิดและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดลาดชิด ชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ( บริเวณถนนสายลำรางหูช้าง)หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(บริเวณบ้านนายวินัย สวัสดี ) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด โดย นายชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด นำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดลาดชิด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (บริเวรถนนสายลำรางกะหนอง) หมู่ที่ 8 ต.ลาดชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน