เรื่องล่าสุด

ประกาศ อบต.ลาดชิด ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 คำสั่ง อบต.ลาดชิด การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักปลัด ประกาศ อบต.ลาดชิด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลาดชิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิดเข้าหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคปัจจัย สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 15,800 .00 บาท

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน